Lạ lùng – Ngôi nhà thờ tuyệt đẹp bị đốt cháy vì lòng thù hận đức tin nhưng thánh giá vẫn đứng

Lạ lùng – Ngôi nhà thờ tuyệt đẹp bị đốt cháy vì lòng thù hận đức tin nhưng thánh giá vẫn đứng vững

Lạ lùng – Ngôi nhà thờ tuyệt đẹp bị đốt cháy vì lòng thù hận đức tin nhưng thánh giá vẫn đứng vững

Posted by Lm. Ngọc Bảo on Friday, 3 May 2019
Nguồn: VietCatholic News
Link: https://www.facebook.com/LmNgocBao/videos/661729784267219/
(Visited 25 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in